Kişisel Verilen Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

 
Değerli Ziyaretçimiz,
Değerli Müşterimiz,
 
Zirvem Geri Dönüşüm İmha Hafr.ve Nakl.Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Zirvem Geri Dönüşüm ve İmha” veya “Zirvem”) olarak kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
Kişisel verileriniz, Zirvem tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

Zirvem  olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, resmi  bilgileriniz, işyerimizi ziyaret etmeniz ve Zirvem,le ticari işbirlikteliği yapmanız  dijital ve çerez verileriniz,

 • Şirketimizin  hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerinin karşılanması,
 • İşyerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin saklanması,
 • Analiz, raporlama ve iç/dış denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Referans olarak kullanılması (açık rızanızın bulunması halinde) amacıyla sınırlı olarak işletilmesi.
 • Kıymetli evrak ve resmi bilgilerin ifşa edilmemesi
 • Tesise gelen ürünlere amacına uygun olarak analitik , şeffaf işlem uygulanması  

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, arşiv, e-fatura, kargo, bağımsız denetçilere, danışmanlar dahil  iş ortaklarımıza ve Zirvem Ltd.Şti. ne aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati ve hakkın korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağı sayılan yöntemlerle;

 • İşyerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
 • E-posta, kargo, kısa mesaj veya çağrı merkezimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvuru veya talepler üzerinden,
 • İşyerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitemiz ve sosyal medya kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı zirvem@zirvem geridonusum.com adresinden ulaşabileceğiniz aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Balçık Mah.3274 sok. no:13 Gebze /Kocaeli adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat;
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 
Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2018 ZİRVEM GERİ DÖNÜŞÜM